Betingelser

Almindelige betingelser for Pace Group ApS

Dato: 25-06-2024

1. Indledning

1.1. Nærværende betingelser regulerer forholdet mellem Pace Group ApS og kunden for Pace Group ApS’ levering af ydelser herunder annoncering, opsætning og drift af Facebook side og GMB, data- og programmeringsydelser, m.v.

1.2. Nærværende betingelser er gældende medmindre andet særskilt er aftalt skriftligt mellem parterne.

1.3. Nærværende betingelser kan ændres med 3 ugers varsel. Meddelelse om dette vil finde sted på Pace Group ApS’ hjemmeside.

2. Aftalens omfang

2.1. Kunden opnår en ikke eksklusiv ret til at benytte den af Pace Group ApS leverede ydelse. Denne brugsret er begrænset til Kunden og giver ikke ret til at videreudvikle eller ændre i materiale modtaget fra Pace Group ApS.

2.2. Kunden får ved brugsretten adgang til de nærmere aftalte ydelser i de til enhver tid gældende versioner i den nærmere aftalte periode.

2.3. Pace Group ApS har ret til løbende at ændre, udvide eller reducere funktionalitet i ydelserne.

2.4. Kunden må ikke benytte Pace Group ApS’ ydelser udover hvad der er aftalt med Pace Group ApS.

2.5. Brugsretten kan ikke uden Pace Group ApS’ skriftlige tilladelse overdrages af Kunden.

3. Ikrafttræden og ophør

3.1. Aftalen mellem Kunden og Pace Group ApS træder i kraft på det tidspunkt, hvor kunden meddeler sin accept med mindre andet er aftalt.

3.2. Aftalen kan opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Opsigelse skal ske skriftligt.

3.3. Pace Group ApS har ret til at begrænse eller fjerne Kundens adgang til ydelserne såfremt Kunden misligholder aftalen.

3.4. Ved aftaleophør kan Kunden kræve egne data udleveret på en af Pace Group ApS fastlagt måde mod betaling for medgået tid til gældende timetakst.

3.5. Kundens brugsret til de af aftalen omfattede ydelser bortfalder med aftalens ophør.

4. Specialudvikling

4.1. I forbindelse med specialudvikling til Kunden herunder tilpasning af eksisterende løsninger efter Kundens ønske, er det Kundens ansvar at specificere funktionalitet tilstrækkelig præcist og korrekt.

4.2. Det er Kundens ansvar at teste og godkende sådanne ydelser umiddelbart efteraflevering.

4.3. Fejl og mangler skal være påpeget overfor Pace Group ApS senest 2 uger efter aflevering til Kunden.

5. Systemkrav og tekniske betingelser til Kunden

5.1. Tilfredsstillende anvendelse af ydelser fra Pace Group ApS kan være forbundet med specifikke minimums- og kompatibilitetskrav til hardware, IT-systemer og 3.-parts software hos kunden. Det er Kundens eget ansvar, at sådanne krav er opfyldte.

5.2. Pace Group ApS yder ingen form for driftsgaranti, men tilstræber at levere problemfri drift og hurtig afhjælpning af fejl og mangler i ydelserne.

5.3. Fejl og mangler ved Pace Group ApS’ ydelser og leverancer betragtes alene som misligholdelse, hvis disse kan tilskrives Pace Group ApS og såfremt Pace Group ApS ikke kan afhjælpe disse indenfor en periode på 15 arbejdsdage.

6. Vedligeholdelse, ændringer og opdateringer

6.1. Kunden vil få adgang til opdateringer af Pace Group ApS’ systemer og ydelser i det omfang de lanceres.

6.2. Pace Group ApS er berettiget til at ændre i Pace Group ApS’ systemer og ydelser i det omfang, som Pace Group ApS finder nødvendigt.

6.3. Pace Group ApS vil bestræbe sig på at minimere de gener, ændringer til Pace Group ApS’ systemer og ydelser måtte medføre for Kunden. Kunden kan under ingen omstændigheder kræve erstatning fra Pace Group ApS som følge af sådanne ændringer.

7. Dataansvar

7.1.Pace Group ApS er forpligtet til at foretage backup på daglig basis af de data, som Kunden måtte opbevare hos Pace Group ApS i forbindelse med aftalt anvendelse af ydelser fra Pace Group ApS. Backup skal opbevares af Pace Group ApS i mindst 7 døgn.

7.2. Pace Group ApS bærer ikke noget ansvar for tab af Kundens data, men er forpligtet til i rimelig grad at bistå Kunden med retablering, hvis Kundens data måtte blive beskadiget eller gå tabt.

8. Ansvarsbegrænsning

8.1. Ingen af parterne er ansvarlige for indirekte tab af nogen art.

8.2. Kundens beføjelser i forbindelse med Pace Group ApS' misligholdelse er begrænset til opsigelse af aftalen, men først efter at Pace Group ApS har haft rimelig mulighed for at afhjælpe den af Kunden påberåbte misligholdelse.

8.3. Pace Group ApS kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for Kundens indtastninger, udlæsninger eller øvrig brug af ydelserne/systemerne fra Pace Group ApS, og Kunden skal friholde Pace Group ApS for ethvert krav, der måtte blive rejst som følge heraf.

8.4. Parternes ansvar for alle kumulerede krav er begrænset til de samlede betalinger i henhold til Hovedydelserne for den 12 måneders periode, der går umiddelbart forud for den skadegørende handling. Hvis aftalen ikke har været i kraft i 12 måneder, opgøres beløbet som den aftalte betaling ved Hovedydelserne i den periode aftalen har været i kraft divideret med antallet af måneder, aftalen har været i kraft og derefter multipliceret med 12.

9. Myndigheds- og lovkrav

9.1. Pace Group ApS er ikke ansvarlig for indholdet af Kundens data eller Kundens eventuelle krænkelse af 3.-parts ophavsret i forbindelse med anvendelsen af disse.

9.2. Det er Kundens ansvar at sikre de fornødne rettigheder og samtykker til lovlig indtastning og opbevaring af de data, Kunden indtaster i systemet herunder især data, der er omfattet af Persondataloven.

9.3. Pace Group ApS handler i relation til Persondataloven alene efter instruks fra Kunden. Pace Group ApS vil træffe de fornødne tekniske, organisatoriske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger med henblik på at sikre, at oplysningerne opbevares lovligt, ikke fortabes eller forringes og ikke kommer til uvedkommendes kendskab eller i øvrigt behandles i strid med Persondataloven.

9.4. Pace Group ApS skal på Kundens anmodning give Kunden tilstrækkelige oplysninger til, at Kunden kan kontrollere, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

9.5. Kunden skal friholde Pace Group ApS for ethvert krav, som tredjemand eller offentlig myndighed måtte rejse mod Pace Group ApS i anledning af påståede tredjemands rettigheder efter gældende lovgivning.

10. Særligt vedrørende Telefonstatistik-servicen

10.1 Telefonstatistik-servicen stilles til rådighed af Trailhub.io, Danmark ("Trailhub") på vegne af Bilhandel og kan løbende udvikles og opdateres.

10.2 Telefonstatistik-servicen indebærer, at Kunden tildeles et eller flere telefonnumre af Trailhub ("Virtuelt Telefonnummer"), som viderestiller til det af Kunden oplyste telefonnummer. Kunden kan herefter se opkaldsdata og statistik vedrørende et sådant Virtuelt Telefonnummer med henblik på at måle effektiviteten af den markedsføring, der indrykkes via Bilhandels services.

10.3 Et Virtuelt Telefonnummer vil have mindst samme kapacitet for så vidt angår indgående opkald, som det af Kunden oplyste telefonnummer, men må ikke anvendes til udgående opkald. Bilhandel kan til enhver tid og uden varsel tildele Kunden et andet Virtuelt Telefonnummer.

10.4 Det af Kunden oplyste telefonnummer skal være dansk og må ikke være et specialnummer med forhøjet opkaldstakst.

10.5 Bilhandel og Trailhub forbeholder sig ret til midlertidigt at afbryde Telefonstatistik-servicen, herunder i forbindelse med vedligeholdelse og opdateringer.

10.6 Bilhandel indestår ikke for at Telefonstatistik-servicen er kompatibel med Kundens udstyr.

10.7 Bilhandel er berettiget til med øjeblikkelig varsel at opsige eller suspendere samarbejdet med Kunden eller Telefonstatistik-servicen, såfremt:

10.7.1 Kunden er i væsentlig misligholdelse

10.7.2 Kunden bruger Telefonstatistik-servicen eller et Virtuelt Telefonnummer til ulovlige formål eller til formål, som efter Bilhandels opfattelse er krænkende over for tredjemand eller offentligheden;

10.7.3 Kunden bruger Telefonstatistik-servicen eller et Virtuelt Telefonnummer til andre formål end aftalt med Bilhandel eller dennes koncernforbundne selskaber, herunder i forbindelse med services eller markedsføringskanaler, der ikke er stillet til rådighed af Bilhandel eller dennes koncernforbundne selskaber;

10.7.4 Telefonstatistik-servicen kan til enhver tid afmeldes ved at kontakte kundeservice via support@bilhandel.dk eller telefonisk på: +45 96 10 20 50. Afmeldes Telefonstatistik-servicen er Bilhandel berettiget til at slette alle Kundens data.

11. Datatrafik

11.1. Pace Group ApS forbeholder sig ret til at opkræve særskilt betaling hos Kunden for datatrafik knyttet til de leverede systemer og ydelser, såfremt trafikken overstiger hvad man med rimelighed kan betragte som normalt for den pågældende ydelse og/eller leverance.

11.2. Alle forsøg på crawling eller masseudtræk fra Kundens side betragtes som væsentlig misligholdelse.

11.3. Pace Group ApS forbeholder sig ret til at lukke for adgang til systemer hvis der er tegn på anvendelse, der kan føre til unormal hård belastning af Pace Group ApS’ systemer - f.eks. crawling. Dette gælder også, hvis sådant misbrug skyldes 3.-part.

12. Rettigheder

12.1. Enhver rettighed til Pace Group ApS ydelser og leverancer tilhører Pace Group ApS med mindre andet er aftalt skriftligt.

12.2. Kunden har retten til egne data.

12.3. Pace Group ApS har retten til alle data og billeder i bearbejdet, sammenstillet form.

13. Priser og betalingsbetingelser

13.1. Alle ydelser faktureres som udgangspunkt ved levering med mindre andet aftales.

13.2. Abonnementsydelser som f.eks. Bilhandel abonnement faktureres månedsvis med mindre andet aftales.

13.3. Lead ydelser afregnes i henhold til Bilag 1

13.4. Betalingsbetingelser er netto 8 dage med mindre andet aftales.

13.5. Pace Group ApS forbeholder sig ret til at tilskrive en rente på 1,5 % pr. måned på forfaldne beløb samt at opkræve gebyrer ved fremsendelse af rykkere.

13.6. Pace Group ApS forbeholder sig ret til at regulere sine priser én gang årligt svarende til udviklingen i det summariske lønindeks for den private sektor.

13.7. Hvis Kunden i gentagne tilfælde kommer i restance hos Pace Group ApS betragtes dette som væsentlig misligholdelse, og Pace Group ApS er berettiget til at hæve aftalen med omgående virkning.

14. Misligholdelse

14.1. Såfremt en af parterne væsentligt misligholder aftalen, er den anden part berettiget til at ophæve aftalen 8 dage efter meddelelse til den misligholdende part om ønsket om at ophæve aftalen, med mindre misligholdelsen på det tidspunkt er bragt til ophør.

15. Force majeure

15.1. Pace Group ApS er ikke ansvarlig over for Kunden for hændelser, der ligger uden for Pace Group ApS’ direkte kontrol.

Bilag 1 – Databehandleraftale

1.1 Bilhandel behandler i aftalens løbetid personoplysninger på vegne af Kunden, men alene på baggrund af dennes dokumenterede instruktioner, medmindre at behandling er påkrævet i henhold til gældende ret. Bilhandel er således databehandler i henhold til den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning, herunder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 og Databeskyttelsesloven (”Databeskyttelseslovgivningen”).

1.2 Såfremt behandling i henhold til gældende ret er påkrævet, jf. punkt 1.1, underretter Bilhandel Kunden herom, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser.

1.3 Bilhandel vil behandle de modtagne personoplysninger med henblik på at gøre det muligt for Kunden, at anvende Bilhandel-systemets funktionalitet, herunder, men ikke begrænset til, i relation til håndtering af kunde oplysninger, salgsordrer, køresedler og til indhentelse af forsikrings- og finansieringstilbud.

1.4 Bilhandel vil til det i punkt 1.3 anførte formål behandle følgende typer af personoplysninger om kunder og kundeemner:

  • Kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse mv.).
  • Oplysninger om kundernes biler, herunder registrerings- og stelnummer og antal kørte kilometer per år
  • Oplysninger om interesser, salgsordrer og købshistorik
  • Oplysninger om forsikring og finansiering

1.5 Bilhandel skal så vidt muligt bistå Kunden med at opfylde dennes forpligtelse til at besvare anmodninger fra de registrerede vis personoplysninger behandles i henhold til denne aftale for så vidt, at de registrerede ønsker at udøve deres rettigheder (retten til indsigt og dataportabilitet mv.) i henhold til Databeskyttelseslovgivningen.

1.6 Bilhandel skal omgående underrette Kunden, hvis dennes instruks efter Bilhandels opfattelse er i strid med Databeskyttelseslovgivningen.

1.7 Bilhandel skal implementere de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendige for at sikre personoplysninger mod utilsigtet eller ulovligt undergang, tab eller ændring heraf og mod uautoriseret adgang, misbrug eller anden behandling i strid med bestemmelserne i Databeskyttelseslovgivningen. Bilhandel skal senest 30 dage efter modtagelse af skriftlig anmodning fra Kunden give Kunden tilstrækkelige oplysninger til, at Kunden kan kontrollere, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

1.8 Bilhandel sikrer, at dennes medarbejdere er underlagt en fortrolighedsforpligtelse for så vidt, at de behandler personoplysninger i henhold til denne aftale.

1.9 Kunden har ret til med 30 dages forudgående skriftligt varsel, at foretage en revision af den databehandling som Bilhandel udfører på vegne af Kunden i henhold til aftalen i det omfang, det er nødvendigt for at Kunden kan påse, at Bilhandels forpligtelser i henhold til dette bilag 1 overholdes. Kunden er berettiget til selv at foretage en sådan revision eller til at lade en anerkendt, uafhængig revisor foretage revisionen på dennes vegne. Bilhandel skal bidrage til revisioner i henhold til dette punkt 1.9, men er berettiget til opkræve Kunden et gebyr herfor samt betaling for de omkostninger, som bistanden medfører.

1.10 Uanset ovenstående er Kunden ikke berettiget til at foretage revision i henhold til punkt 1.9 mere end én gang i enhver 12-måneders periode, medmindre andet følger af Databeskyttelseslovgivningen.

1.11 Bilhandel skal efter anmodning fra tilsynsmyndigheden (Datatilsynet), give denne adgang til at gennemføre undersøgelser som hjemlet i Databeskyttelseslovgivningen, herunder i form af databeskyttelsesrevisioner, i relation til den behandling af personoplysninger som Bilhandel udfører på vegne af Kunden. Bilhandel skal uden ugrundet ophold skriftligt informere Kunden om modtagelsen af en sådan anmodning, medmindre tilsynsmyndigheden forbyder dette.

Navn
CVR-nr.
Adresse
Beskrivelse af behandling
Trailhub
37558125
Østerågade 23
9000 Aalborg

Funktionalitet til håndtering af telefonopkald mhp. at få opkaldsstatistik.

1.12 Bilhandel er berettiget til at gøre brug af en eller flere databehandlere (underdatabehandlere) med henblik på at opfylde sine forpligtelser overfor Kunden i henhold til denne aftale, forudsat at Bilhandel underretter Kunden forinden, at der indgås aftaler med nye underdatabehandlere, således at Kunden kan gøre indsigelse. Ved indgåelse af aftalen samtykker Kunden til, at Bilhandel anvender følgende underdatabehandlere:

1.13 Foruden de i punkt 1.12 anførte underdatabehandlere kan Kunden via Bilhandel-systemet vælge at overføre personoplysninger til visse tredjeparter, der agerer, som selvstændigt dataansvarlige i henhold til Databeskyttelseslovgivningen (eksempelvis forsikringsselskaber, finansieringsselskaber og CPR-administrationen). I disse tilfælde sker behandlingen af personoplysninger i henhold til den selvstændigt dataansvarliges egen persondatapolitik. Bilhandel faciliterer alene videregivelse af oplysninger via Bilhandel-systemet.

1.14 Såfremt Bilhandel anvender en underdatabehandler i overensstemmelse med punkt 1.12, skal dette alene ske ved skriftlig aftale med underdatabehandleren, som pålægger underdatabehandleren de samme forpligtelser, som Bilhandel er underlagt i henhold til dette bilag 1. Såfremt underdatabehandleren ikke opfylder sine databeskyttelsesforpligtelser i henhold til en sådan skriftlig aftale, skal Bilhandel være fuldt ud ansvarlig overfor Kunden for opfyldelsen af underdatabehandlerens forpligtelser.

1.15 Kunden er indforstået med, at Bilhandel kan overføre personoplysninger til underdatabehandlere uden for EU/EØS på basis af passende sikkerhedsforanstaltninger, herunder Europa-Kommissionens standardkontrakter.

1.16 Bilhandel skal uden ugrundet ophold og senest inden for et tidsrum, der giver Kunden mulighed for at overholde Databeskyttelseslovgivningen, skriftligt meddele Kunden, såfremt der konstateres brud på datasikkerheden i relation til de personoplysninger, der behandles i henhold til denne aftale. Meddelelsen skal indeholde de oplysninger om sikkerhedsbruddet som Bilhandel er i besiddelse af og som er nødvendige for at Kunden kan overholde Databeskyttelseslovgivningen, herunder oplysninger om karakteren af bruddet og de foranstaltninger, der er truffet for at håndtere bruddet på datasikkerheden.

1.17 Ved aftalens ophør skal Bilhandel tilbagelevere al materiale indeholdende personoplysninger eller på Kundens anmodning fremlægge dokumentation for sletning af personoplysningerne.

Bilag 2 til samarbejdsaftalen - Afregning Lead ydelser

Afregningen ydes i overensstemmelse med dette bilag 1 på grundlag af de fremsendte kundehenvendelser. Vederlaget faktureres i begyndelsen af hver måned for den foregående måned af Pace Group ApS og omfatter i overensstemmelse med dette bilag 1.1 antallet af kundehenvendelser genereret af Pace Group ApS i den respektive måned minus evt. annullerede henvendelser.

I. Afregning for en potentiel kunde

Afregningen, som partneren skal betale til Pace Group ApS, fastsættes pr. kalendermåned på grundlag af følgende parametre:

1. Fakturerede kundeemner

Kundeemner, der er blevet formidlet gennem følgende kanaler, og som opfylder de efterfølgende krav ("Leder til kontakt")er underlagt afregning:

e-mail, en bruger, der er videresendt af Pace Group ApS til partneren via platformen eller
Telefonopkald fra en bruger til en partner, forudsat at opkaldet er besvaret.

Hvis en bruger tager kontakt vedr. en bestemt bil, både via e-mail og via et telefonopkald, er begge kundeemner, der genereres heraf, underlagt betaling.

Hvis en bruger foretager flere opkald på samme dag, er kun det første opkald underlagt betaling.

2. Afregningsmodel

Vederlaget("vederlag") beregnes på grundlag af antallet af kundeemner, der er underlagt vederlag.
Der gælder følgende prisniveauer:

Brugte biler: Kr. 170,- pr. stk. i forhold til beregningsmodel
Flex leasing – Skift af selskab, hjemtagelse af bil: Kr. 250,- pr. stk.
Bilag 3 - SmartSalg - Vilkår og betingelser
Disse Vilkår blev sidst opdateret den 20. november 2023.

SmartSalg

1. Definitioner og fortolkning

I disse Vilkår har følgende ord følgende betydninger:

Gældende love: Alle love, regulativer, love, underordnet lovgivning, almindelig ret, domme, ordrer, meddelelser, anvisninger, afgørelser og præmier fra enhver domstol eller kompetent myndighed eller tribunal, alle praksiskoder med retskraft og eventuelle lovgivningsmæssige retningslinjer eller vejledninger og branchekoder for praksis. For at undgå tvivl omfatter Gældende love, men er ikke begrænset til forbrugerbeskyttelseslove, sanktioner, love om anti-bestikkelse og korruption, love om hvidvaskning af penge og udbytte fra kriminalitet samt love om moderne slaveri;

Bud: Det beløb, du tilbyder på SmartSalg Platformen for at købe et køretøj;

Databeskyttelseslove: Enhver gældende databeskyttelses-, privatlivs- eller lignende love, der gælder for data, der behandles i forbindelse med disse Vilkår, herunder ”Lov om behandling af personoplysninger”, Databeskyttelsesloven 2018, "direktivet om privatliv og elektronisk kommunikation" (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (Direktiv om privatliv og elektronisk kommunikation)og eventuelle ændringer af disse love eller erstatninger for disse love, herunder, uden begrænsning, eventuelle variationer, ændringer eller genindførelser;

Forhandler: Dig som forhandler af brugte køretøjer og som faktisk eller potentielt bruger af SmartSalg Platformen og køber af køretøjer gennem denne (også omtalt som dig, din, dig selv i disse Vilkår);

Berettigelseskriterier: De kriterier, der er meddelt dig af SmartSalg, som skal opfyldes for at få adgang til SmartSalg Platformen og byde på køretøjer, hvilket kan omfatte, men ikke er begrænset til, kontrol af hvidvaskning af penge, kendskabskontrol og andre egnethedskontroller, der udføres af SmartSalg og/eller dens tredjepartsrepræsentanter;

SmartSalg Platform: Den online brugte bilmarkedsplatform, som SmartSalg tilbyder via Bilhandel Dashboard;

Udestående finansiering: Enhver finansiering, der skyldes for et køretøj fra enhver tidligere eller nuværende ejer af dette køretøj til en tredjepart som f.eks. et bilfinansieringsselskab eller bank;

Privatlivspolitik: Vores Forhandler Privatlivspolitik, som kan findes på https://www.forhandler.bilhandel.dk/gdpr-privatlivspolitik/;

Vilkår: Disse Forhandlerbetingelser og vilkår, sammen med vores Privatlivspolitik og eventuelle andre politikker eller retningslinjer, der henvises til på denne side;

Købsgebyrer: De beløb, der skal betales til SmartSalg af dig i forbindelse med hvert køretøj, du køber, som beregnet i overensstemmelse med Købsgebyrplanen;

Købsgebyrplan: Prislisten, der stilles til rådighed for dig, som fastsætter de specifikke Købsgebyrer, der gælder, baseret på det vindende Bud, og som kan opdateres fra tid til anden;

Købspris: Vederlaget, du betaler til en Sælger for deres køretøj under en Købsaftale for køretøj.

Sælger: Enkeltperson, der (direkte eller gennem en anden) sælger deres køretøj gennem SmartSalg Platformen til dig;

Sælgers Køretøjsdata: Oplysningerne, der er angivet af Sælger vedrørende deres køretøj;

Uacceptable praksisser: Nogen af de praksisser, der er anført i klausul 12.3;

Køretøj: Ethvert køretøj, der tilbydes til salg af en Sælger på SmartSalg Platformen;

Købsaftale for køretøj: En aftale eller arrangement indgået mellem dig og en Sælger om køb og salg af et køretøj;

Dashboard: Bilhandel Dashboard, der er tilgængelig på https://dashboard. Bilhandel.SmartSalg.dk/eller en anden URL, som Bilhandel måtte bestemme;

Arbejdsdag: En dag, der ikke er en lørdag, søndag eller helligdag i Danmark.

1.2. Ord i ental inkluderer flertal, og i flertal inkluderer ental.

1.3. Overskrifter påvirker ikke fortolkningen af disse Vilkår.

1.4. Henvisninger til klausuler er, medmindre andet er angivet, henvisninger til klausulerne i disse Vilkår.

1.5. Medmindre en parts ret eller retsmiddel udtrykkeligt er angivet som en eksklusiv ret eller retsmiddel, er udøvelsen af det af en part uden præjudice for den parts andre rettigheder og retsmidler.

1.6. Enhver sætning indledt med ordet 'inklusive' skal fortolkes som illustrativ og må ikke begrænse det generelle omfang af de relaterede generelle ord.

2. Aftale og brug af SmartSalg Platform

SmartSalgs rolle

2.1. Du anerkender, at SmartSalg er ejer og operatør af en brugtbilsmarkedsplads, hvor du har mulighed for at købe køretøjer, som tilbydes til salg af Sælgere. På intet tidspunkt tilbyder SmartSalg selv køretøjer til salg, og det erhverver hverken risiko eller ejendomsret til noget køretøj, der er tilgængeligt til salg via SmartSalg Platformen. 

Forhandlerberettigelse og adfærd

2.2. Under forudsætning af, at du opfylder Berettigelseskriterierne, vil SmartSalg tillade dig at få adgang til SmartSalg Platformen for at muliggøre, at du kan afgive Bud og købe køretøjer.

2.3. Du skal til enhver tid, når du bruger SmartSalg Platformen:

2.3.1. Overholde disse Vilkår;
2.3.2. Overholde eventuelle politikker, der fra tid til anden leveres til dig af SmartSalg;
2.3.3. Ikke deltage i nogen Uacceptable praksisser;
2.3.4. Handle i god tro og behandle vores medarbejdere og Sælgere med respekt, til enhver tid handle ærligt og med integritet og overholde eventuelle adfærdsretningslinjer, der fra tid til anden leveres til dig af SmartSalg.

2.4. Hver part anerkender og accepterer, at den ikke har myndighed, og skal ikke udgive sig for at have myndighed til at binde den anden part på nogen måde.

3. Bud og køb af køretøjer

Køretøjsinformation

3.1. På SmartSalg Platformen vil du blive forsynet med Sælgers Køretøjsdata for hvert køretøj.

3.2. Du anerkender og accepterer, at hvert køretøj sælges på "som det er" grundlag. SmartSalg er kun en markedsplads og udfører som sådan ikke nogen forundersøgelse af køretøjer, der er opført til salg på SmartSalg Platformen.

3.3. Hvis du, efter din rimelige vurdering, har brug for yderligere information om et bestemt køretøj, bør du anmode om sådan information fra Sælger via Platformen

3.4. Du anerkender og accepterer, at det er dit ansvar alene at udføre din egen grundige vurdering af hvert køretøj, før du afgiver et Bud.

3.5. Du anerkender og accepterer, at alle bud afgives via Platformen og at forsøg på at omgå dette medføre eksklusion fra Platformen

Afgivelse af et Bud

3.5. Hvis du ønsker at afgive et Bud på et køretøj, efter at du har udført din vurdering, skal du gøre det via SmartSalg Platformen. Du anerkender og accepterer, at ved at afgive et Bud afgiver du et tilbud, der er i stand til at blive accepteret for at købe køretøjet til Budprisen. Hvis et Bud accepteres af en Sælger, opstår der derefter en bindende kontrakt mellem dig og sælgeren.

Når et Bud er blevet accepteret

3.6. Når Sælgeren har accepteret dit Bud, vil vi kontakte dig og Sælgeren for at informere begge parter om salget. Inden for 1 (en) Arbejdsdag efter modtagelse af den bekræftelse af salget skal du udføre følgende:

3.6.1. kontakte Sælgeren for at arrangere afhentning af køretøjet;
3.6.2. levere en kopi af dine købsvilkår i form af en skriftlig Købsaftale for køretøj til Sælgeren.

3.7. Du garanterer, repræsenterer og forpligter dig til, at din Købsaftale for køretøj skal:

3.7.1. overholde alle Gældende love, herunder Databeskyttelseslove;
3.7.2. ikke give dig mulighed for at annullere eller ophæve Købsaftalen uden grund (især med henvisning til Betingelse 3.10 nedenfor), undtagen i overensstemmelse med Gældende love, der måske ikke lovligt kan udelukkes; og
3.7.3. ikke inkludere SmartSalg som en part og/eller inkludere eventuelle erklæringer, garantier eller betingelser, der påstås at være afgivet af SmartSalg.

3.8. På vores anmodning skal du fremlægge en kopi af dine Købsaftaler for køretøjet.

Prisjusteringer og annulleringer

3.9. Du anerkender og accepterer, at bortset fra hvor det er tilladt i henhold til Betingelse 3.10, når et Bud er blevet accepteret af en Sælger, er du juridisk forpligtet til at købe køretøjet fra Sælgeren, og Købsprisen for køretøjet vil være den samme som det vindende Bud, accepteret af Sælgeren.

3.10. Du har kun ret til at annullere et Bud eller søge en justering af Købsprisen under følgende omstændigheder:

3.10.1. Sælgeren nægter at sælge køretøjet;
3.10.2. der er uoplyst Udestående finansiering på køretøjet;
3.10.3. du kan dokumentere, at Sælgeren har deltaget i svigagtig aktivitet ved salg af køretøjet (f.eks. salg af et km-justeret eller stjålet køretøj);

3.11. Når du ønsker at foretage en annullering eller prisjustering i henhold til Betingelse 3.10:

3.11.1. skal du udfylde Forhandler Annullerings- og Prisjusteringsformularen så hurtigt som muligt;
3.11.2. skal du altid handle i god tro og behandle Sælgeren retfærdigt og respektfuldt til enhver tid i overensstemmelse med eventuelle retningslinjer og politikker, der leveres til dig af SmartSalg;
3.11.3. skal du kunne påvise, at Sælger Køretøjsdata er ukorrekte eller ufuldstændige, herunder hvis der er uoplyst skade på, og/eller fejl med, køretøjet.

3.12. Alle prisjusteringer baseret på Betingelse 3.10 skal beregnes retfærdigt for at tage hensyn til den uoplyste skade og/eller fejl med køretøjet.

Afbetaling af udestående finansiering

3.13. Hvis Sælger Køretøjsdata angiver, at der er Udestående finansiering på et køretøj, skal du forpligte dig til at betale den fulde sum, der skyldes det gældende finansieringsselskab, og Købsprisen betalt til Sælgeren skal reduceres med beløbet for Udestående finansiering. Du bør få bevis for betaling af Udestående finansiering fra det gældende finansieringsselskab, som du skal gøre tilgængelig for os og/eller Sælgeren efter anmodning.

Betaling af Købsprisen

3.14. Uanset eventuelle modsatte vilkår i Købsaftalen for køretøj skal du betale Købsprisen senest på det tidspunkt, hvor det pågældende køretøj afhentes fra Sælgeren.

3.15. Købsprisen skal betales af dig til:

3.15.1. den angivne bankkonto for Sælgeren, som meddeles dig af Sælgeren;

3.16. På intet tidspunkt skal nogen del af Købsprisen for et køretøj betales i kontanter.

4. Afhentning og transport af køretøj

Selvafhentning af køretøj

4.1. Når et Bud er blevet accepteret af en Sælger, hvis du beslutter dig for at afhente køretøjet ved hjælp af dit eget personale eller en tredjepart, som du har udpeget:

4.1.1. skal du afhente køretøjet så hurtigt som muligt;
4.1.2. skal du give Sælgeren regelmæssige opdateringer om afhentning og gøre dit bedste for at afhente køretøjet på et tidspunkt, der passer Sælgeren; og
4.1.3. anerkender og accepterer, at du alene er ansvarlig for at udføre en inspektion af køretøjet ved afhentning. Hvis du engagerer en tredjepartsagent til at afhente køretøjet, er det dit ansvar at sikre, at der foretages en ordentlig inspektion af køretøjet af dem.

5. Købsgebyrer

Grundlag for Købsgebyrer

5.1. For at undgå tvivl, er Købsgebyret, som du skal betale til os for et køretøj, baseret på det vindende Budpris og ikke den endelige Købspris (dvs. efter eventuel prisforhandling).

5.2. Vi kan fremsende faktura til dig for Købsgebyret fra datoen for det vindende Bud, der er blevet accepteret af Sælgeren.

Betaling

5.3. Alle fakturaer, der sendes af SmartSalg, skal betales af dig inden for 7 (syv) dage efter modtagelsen.

5.4. Du accepterer, at hvor du enten (a) har annulleret dit vindende Bud eller (b) tilbudt en Købspris, der er lavere end det vindende Bud, skal Købsgebyret for det pågældende køretøj forblive gyldigt baseret på det vindende Bud, afgivet af dig i overensstemmelse med Købsgebyrplanen.

5.5. Hvis du på noget tidspunkt undlader at betale en sum på forfaldsdatoen for betaling, har vi ret til at opkræve renter af eventuel udestående sum til en sats på 5% om året over den gældende basisrente for perioden fra og med forfaldsdatoen til og med datoen for modtagelse (enten før eller efter dom).

5.6. Alle beløb, der skal betales, medmindre der er angivet andet på SmartSalg Platformen, er eksklusive moms, som efterfølgende vil blive tilføjet det pågældende beløb.

5.7. Du anerkender og accepterer, at SmartSalg har ret til at ændre beregningen af Købsgebyrer til enhver tid med skriftlig meddelelse til Forhandleren, men at en sådan ændring ikke vil påvirke noget allerede indsendt Bud fra dig.

6. Fortrolig information

6.1. Fortrolig information skal forstås som al information, uanset om den er skriftlig eller mundtlig, og i hvilket som helst medie, og som vedrører virksomheden, Sælgerne, leverandører, produkter, økonomiske og ledelsesmæssige forhold, forhandlere, medarbejdere eller bemyndigede agenter, planer, forslag, strategier eller forretningshemmeligheder, som er blevet afsløret af én part (den afslørende part) til den anden part (den modtagende part).

6.2. Den modtagende part må ikke, og skal sikre, at dens repræsentanter (defineret nedenfor), ikke bruger, kopierer eller afslører nogen af den afslørende parts fortrolige information undtagen for at opfylde sine forpligtelser og udøve sine rettigheder i henhold til Vilkårene.

6.3. Den modtagende part må kun afsløre den afslørende parts fortrolige information til sine medarbejdere, direktører, eksterne rådgivere og underleverandører (repræsentanter), i det omfang det er nødvendigt for, at den modtagende part kan opfylde sine forpligtelser i henhold til Vilkårene, og hvor de pågældende repræsentanter er bundet af skriftlige forpligtelser om fortrolighed og ikke-brug, og sådanne forpligtelser gælder for den fortrolige information, der er blevet afsløret for dem.

6.4. Bestemmelserne i Klausul 6.1, 6.2 og 6.3 gælder ikke for nogen fortrolig information, som:

6.4.1. er eller bliver offentligt tilgængelig for offentligheden, undtagen som følge af nogen handling eller undladelse fra den modtagende part;
6.4.2. allerede er i den modtagende parts besiddelse eller kommer i dens besiddelse fra en person, der lovligt er i besiddelse af informationen og ikke skylder nogen fortrolighedsforpligtelse over for den afslørende part vedrørende informationen; eller
6.4.3. er påkrævet at blive afsløret af en domstol, regering eller administrativ myndighed, der er kompetent til at kræve afsløring.

7. Databeskyttelse

7.1. Til formål med dette Afsnit 7 skal "passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger", "dataansvarlig", "registrerede", "personoplysninger", "persondata brud", "behandling", "databehandler" og "tilsynsmyndighed" have de betydninger, der er givet dem i databeskyttelseslovgivningen.

Fælles forpligtelser

7.2. For at lette dit køb af et køretøj er det nødvendigt, at du og vi udveksler personoplysninger vedrørende den relevante Sælger. Med hensyn til sådanne personoplysninger er hver af parterne enige om følgende:

7.2.1. at databeskrivelsen i Afsnit 7.4 skal finde anvendelse;
7.2.2. at hver af parterne skal være en uafhængig dataansvarlig for personoplysningerne og skal overholde deres forpligtelser i henhold til databeskyttelseslovgivningen med hensyn til personoplysningerne;
7.2.3. at personoplysningerne vil blive delt ved brug af sikre metoder, som er aftalt skriftligt;
7.2.4. i tilfælde af en meddelelse, anmodning, tvist eller krav fremsat af en registreret, tilsynsmyndighed eller tredjepart vedrørende behandlingen af personoplysningerne mod en eller begge parter, vil parterne informere hinanden om en sådan meddelelse, tvist eller krav og samarbejde med hinanden for at løse sagen;
7.2.5. at udnævne en enkelt kontaktperson for kommunikation vedrørende behandlingen af personoplysninger og informere den anden part om en sådan kontaktperson hurtigst muligt efter indgåelsen af disse Vilkår. Vores kontaktperson for kommunikation vedrørende behandlingen af personoplysninger er support@SmartSalg.dk; og
7.2.6. personoplysningerne stilles til rådighed af SmartSalg "som de er", i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning. SmartSalg fraskriver sig alle garantier og betingelser, enten udtrykte eller underforståede, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for tilfredsstillende kvalitet og egnethed til et bestemt formål, vedrørende personoplysningerne, deres brug og resultatet af en sådan brug. SmartSalg fraskriver sig specifikt enhver garanti vedrørende korrekthed, kvalitet, nøjagtighed eller pålidelighed.

Dine forpligtelser

7.3. Du accepterer:

7.3.1. at du kun vil behandle personoplysningerne i overensstemmelse med principperne i ”Lov om behandling af personoplysninger”, hvor du har en retlig grund til at gøre det i henhold til ”Lov om behandling af personoplysninger”, og udelukkende til det formål, der er nærmere beskrevet i databeskrivelsen i Afsnit 7.4.3 (Aftalt formål);
7.3.2. at træffe rimelige skridt for at sikre pålideligheden af enhver medarbejder eller tredjepart, der kan få adgang til personoplysningerne, idet det sikres i hvert tilfælde, at: (i) adgangen er strengt begrænset til de personer, der har brug for at kende og/eller få adgang til de relevante personoplysninger, og (ii) alle sådanne personer er underlagt passende tavshedserklæringer, enten kontraktligt eller i henhold til loven;
7.3.3. ikke at dele personoplysningerne med tredjeparter uden SmartSalgs udtrykkelige skriftlige samtykke;
7.3.4. at du vil implementere og opretholde passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte personoplysningerne mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod utilsigtet tab eller ødelæggelse, ændring eller afsløring eller beskadigelse;
7.3.5. i forhold til en persondatabrud, der påvirker personoplysningerne, skal du: (i) underrette SmartSalg uden unødig forsinkelse i tilfælde af sådan persondatabrud, og angive rimelige oplysninger og give SmartSalg andre oplysninger, som SmartSalg rimeligt kan anmode om vedrørende sådant persondatabrud, og (ii) træffe øjeblikkelige skridt for at begrænse og afhjælpe sådant persondatabrud og tage sådanne rimelige kommercielle skridt, som er rettet af SmartSalg, for at hjælpe med at begrænse og afhjælpe person-databruddet;
7.3.6. ikke at overføre personoplysningerne uden for EU medmindre det er i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen; og 7.3.7. (i) at opbevare personoplysningerne i ikke længere tid end nødvendigt for det aftalte formål, (ii) slette personoplysningerne sikkert herefter, og (iii) på SmartSalgs anmodning give skriftlig bekræftelse af en sådan sikker sletning.

Typer af personoplysninger, vi må dele

7.4. Personoplysningsspecifikation:

7.4.1. Kategorier af registrerede:
7.4.1.1. Sælgere;


7.4.2. Kategorier af personoplysninger:
7.4.2.1. Sælger: navn, e-mail-adresse, adresse, telefonnummer, fødselsdato, underskrift, fotografi (på kørekort), bankoplysninger, Sælgerens køretøjsdata og fotografier eller skanninger af dokumenter, der indeholder det foregående.
7.4.3. Formål med at dele personoplysninger: for at lette købet og transporten af et køretøj fra en Sælger.

8. Garantier

8.1. Hver af parterne repræsenterer, garanterer og forpligter sig til følgende:

8.1.1. de har ret, magt og myndighed til at indgå disse Vilkår og til fuldt ud at opfylde alle deres forpligtelser i henhold til disse Vilkår; og
8.1.2. opfyldelsen af disse Vilkår ikke vil overtræde nogen anden aftale, som de har indgået.

8.2. Du garanterer, repræsenterer og forpligter dig til, at du som virksomhed til enhver tid overholder gældende love.

Fraskrivelse af garantier

8.3. Vi giver ingen garanti eller forsikring for, at en Sælger vil overholde bestemmelserne i en købsaftale for et køretøj. Derfor er vi ikke ansvarlige for omkostninger, krav, tab, udgifter eller skader, som du pådrager dig som følge af enhver handling eller undladelse fra en Sælger.

8.4. Vi giver ingen garanti, repræsentation, godkendelse eller anbefaling med hensyn til nogen af Sælgerens køretøjsdata eller noget køretøj. Du accepterer, at det er dit ansvar at foretage de nødvendige undersøgelser for at sikre dig, at køretøjet overholder Sælgerens køretøjsdata:

8.4.1. før du afgiver et bud

8.5. Derfor anerkender og accepterer du, at SmartSalg ikke er ansvarlige for omkostninger, krav, tab, udgifter, forpligtelser eller skader, som du eller en tredjepart pådrager sig som følge af unøjagtigheder eller uoverensstemmelser i Sælgerens køretøjsdata og/eller selve køretøjet.

9. Ansvarsbegrænsning

Ansvarsfraskrivelse

9.1. Ingen af parterne er ansvarlig over for den anden part i henhold til disse Vilkår, i kontrakt, tort (herunder uagtsomhed), i henhold til lovgivningen eller på anden måde i forhold til deres handlinger eller undladelser i henhold til disse Vilkår for:

9.1.1. økonomisk tab (herunder tab af indtægter, overskud, kontrakter, forretning eller forventede besparelser);
9.1.2. spildt udgifter;
9.1.3. tab af mulighed;
9.1.4. tab af data eller indhold; og/eller
9.1.5. særlige, indirekte eller følgeskader, selv hvis man er blevet underrettet om muligheden for sådanne tab.

Vores ansvar over for dig

9.2. Vores samlede ansvar i henhold til disse Vilkår eller i forbindelse med emnet i disse Vilkår og i forhold til alt, hvad vi har gjort eller ikke har gjort i forbindelse med det samme (uanset om det er på grund af kontraktbrud, erstatning (herunder uagtsomhed), brud på lovgivningen eller på anden måde) skal være begrænset til:

9.2.1. Købsgebyret, som du har betalt til SmartSalg vedrørende det køretøj, der er genstand for kravet; eller
9.2.2. hvis kravet ikke vedrører et køretøj, det samlede købsgebyrer, som du har betalt til SmartSalg i de 6 (seks) måneder forud for datoen for kravet.

9.3. Intet i disse Vilkår skal begrænse eller udelukke en parts ansvar for død eller personskade forårsaget af uagtsomhed, svig, bedragerisk fremstilling eller nogen anden skade, der ikke lovligt kan udelukkes eller begrænses.

10. Ophør og suspendering af adgang

Ophørsrettigheder

10.1. Uden at det berører andre rettigheder eller midler, der måtte være til rådighed, er hver part berettiget til at give den anden part skriftlig meddelelse om opsigelse af Vilkår med 30 (tredive) dages skriftlig varsel.

10.2. Vi kan til enhver tid opsige disse Vilkår med dig, hvor:

10.2.1. du ikke længere opfylder kvalifikationskriterierne;
10.2.2. eventuelle købsgebyrer forbliver ubetalte i en periode på 90 (halvfems) dage efter forfaldsdagen for betalingen;
10.2.3. du overtræder gældende love; eller
10.2.4. vi har en rimelig tro på, at din brug af SmartSalg Platformen på nogen måde er i strid med disse Vilkår eller nogen af vores retningslinjer eller politikker. Konsekvenser af ophør

10.3. Ved ophør af disse Vilkår:

10.3.1. skal købsgebyrerne forblive ubetalte med hensyn til ethvert vindende bud, som du har afgivet, og som er accepteret af en Sælger før eller på ophørstidspunktet; og
10.3.2. alle ubetalte beløb, der skyldes SmartSalg, skal straks betales.

10.4. Enhver bestemmelse i disse Vilkår, som udtrykkeligt eller ved indirekte virkning, er beregnet til at træde i kraft på eller efter ophør af disse Vilkår og/eller din tilbagekaldelse af adgang til SmartSalg Platformen, forbliver fuldt i kraft. Suspension af adgang til SmartSalg Platformen

10.5. I tilfælde hvor vi må opsige disse Vilkår med dig (som beskrevet i Klausul 10.2 ovenfor), kan vi i stedet vælge at suspendere din adgang til SmartSalg Platformen.

11. Force Majeure

11.1. Til formål med denne Klausul 11 betyder "Force Majeure-begivenhed" enhver begivenhed uden for en parts rimelige kontrol, herunder krig, invasion, væbnet konflikt, terrorisme, strejke, lockout, arbejdsstridigheder (undtagen strejker, lockouts og arbejdsstridigheder, der involverer medarbejdere hos den berørte part), optøjer, borgerlige uroligheder, ulykke, naturkatastrofe, brand, oversvømmelse og storm.

11.2. Hvis en part forhindres, hindres eller forsinkes i at opfylde nogen af sine forpligtelser i henhold til disse  Vilkår som følge af en Force Majeure-begivenhed, suspenderes den berørte parts forpligtelser i henhold til disse  Vilkår, mens begivenheden fortsætter og i det omfang, den forhindres, hindres eller forsinkes, og disse  Vilkår kan opsiges af den anden part med skriftlig varsel.

11.3. En part kan ikke påberåbe sig denne Klausul 11 i tilfælde af undladelse af at betale skyldige beløb.

12. Brug af SmartSalg Platformen

Vores Hjemmeside og dens Indhold

12.1. SmartSalg og/eller dets licensgivere ejer alle immaterielle rettigheder til Platformen, information og indhold tilgængeligt på Platformen, enhver tilknyttet database, eventuel prietær software anvendt på Hjemmesiden og den underliggende kildekode (SmartSalg IP). Alle rettigheder forbeholdes.

12.2. SmartSalg giver dig en tilbagekaldelig, ikke-eksklusiv, ikke-underlicenserbar, ikke-overførbar licens til at bruge SmartSalg IP kun i det omfang, der er nødvendigt for at hente, vise og udskrive indholdssider til din egen personlige, ikke-kommercielle brug af Platformen, underlagt overholdelse af disse Vilkår. Uacceptable Praksisser

12.3. Når du får adgang til Dashboardet og bruger SmartSalg Platformen, skal du til enhver tid:

12.3.1. ikke engagere dig i nogen vildledende praksis eller aktiviteter, der overtræder gældende love;
12.3.2. ikke forsøge at opnå eller tillade en anden at opnå uautoriseret adgang til Dashboardet, SmartSalg Platformen eller nogen netværk, servere eller computersystemer, der er tilsluttet Dashboardet;
12.3.3. ikke bruge eller få adgang til Dashboardet andet end til det bona fide formål at søge efter køretøjer i god tro gennem SmartSalg Platformen;
12.3.4. ikke bruge Dashboardet eller SmartSalg Platformen på en måde, der kan beskadige, deaktivere, overbelaste eller negativt påvirke ydeevnen af vores servere eller netværk eller forstyrre en anden brugers brug og fornøjelse af Dashboardet;
12.3.5. ikke uden vores skriftlige tilladelse anvender eller tillade brugen af web-scraping, skærm-krybning eller lignende teknologi med det resultat eller hensigten at bruge data fra Dashboardet; og
12.3.6. bortset fra i det omfang, der udtrykkeligt er tilladt ved lov og ikke kan udelukkes ved lov, kopiere, reducere, omfordele, sælge, skabe afledte værker, dekompilere, reverse-engineere eller adskille hel eller delvist af Dashboardet.

12.4. For at undgå tvivl, hvis du engagerer dig i Uacceptable Praksisser, vil vi anse dette for et væsentligt brud på disse Vilkår og forbeholder os retten til at opsige eller suspendere din adgang til SmartSalg Platformen. Desuden forbeholder vi os retten, i alvorlige tilfælde, at indlede retlige skridt mod dig for overtrædelse af disse Vilkår og/eller henvise dig til retshåndhævelsesmyndigheder, hvor vi rimeligt mener, at du har overtrådt gældende love.

Dashboards Tilgængelighed

12.5. Dashboardet og SmartSalg Platformen (herunder alt indhold på den) stilles til rådighed af os på "som det er" og "som det er tilgængeligt" basis. I det omfang, der er tilladt i henhold til gældende lov, fraskriver vi os alle garantier, repræsentationer og garantier af enhver art, enten udtrykkelige eller underforståede:

12.5.1. vedrørende Dashboardet og SmartSalg Platformen (inklusive dets indhold), herunder kvalitet, egnethed til ethvert formål (herunder dine behov), kompatibilitet, pålidelighed, nøjagtighed, fuldstændighed, rettidighed, adgang eller brug af oplysninger, der leveres af en Sælger og/eller fås eller fås af dig via Hjemmesiden eller på anden måde ved at bruge vores Tjenester; eller
12.5.2. at Dashboardet og SmartSalg Platformen vil fungere kontinuerligt, uden afbrydelser eller fejlfrit. Fra tid til anden kan vi være nødt til at gøre Hjemmesiden utilgængelig med eller uden varsel for at udføre vedligeholdelses- eller opgraderingsarbejde. Vi påtager os intet ansvar for eventuelle afbrydelser eller tab af service.

12.6. Der kan være lejligheder, hvor adgang til Dashboardet kan blive afbrudt, herunder planlagt vedligeholdelse eller opgraderinger, akutte reparationer eller på grund af svigt i telekommunikationsforbindelser og/eller udstyr. Hvor det er muligt, vil vi forsøge at give dig forudgående, rimeligt varsel om sådanne tilfælde.

12.7. Vi gør rimelige bestræbelser på at sikre, at Dashboardet ikke indeholder eller udsender vira eller anden ondsindet kode, men vi kan ikke garantere, at Dashboardet vil være fri for fejl, vira eller ondsindet kode, og vi er ikke ansvarlige for tab eller skade forårsaget af vira eller andet teknologisk skadeligt materiale, der kan inficere dit computerudstyr, programmer eller data som følge af din brug af vores Dashboard.

13. Generelt

13.1. Disse Vilkår indeholder hele aftalen mellem parterne vedrørende deres genstand og gælder med udelukkelse af eventuelle vilkår, som du måtte have fremlagt, og tilsidesætter alle tidligere aftaler og repræsentationer, standardbetingelser eller andre stillede betingelser, hvad enten skriftligt eller mundtligt, vedrørende genstanden for disse Vilkår. Vi kan opdatere disse Vilkår til enhver tid og giver dig skriftlig meddelelse på den e-mail-adresse, som du har givet os, hvis ændringen af disse Vilkår er, efter vores rimelige opfattelse, en væsentlig ændring.

13.2. Du må ikke overdrage eller delegere dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse Vilkår, hverken helt eller delvist, til tredjepart ved lov eller på anden måde, uden vores forudgående skriftlige samtykke. Enhver forsøgt overdragelse eller delegation, der ikke overholder denne Klausul 13.2, er uden virkning.

13.3. Manglende håndhævelse af bestemmelserne i disse Vilkår udgør ikke en frafaldelse heraf eller af nogen anden bestemmelse.

13.4. Hvis en bestemmelse i disse Vilkår findes at være ugyldig, skal de øvrige bestemmelser håndhæves så fuldt som muligt, og den ugyldige bestemmelse skal anses for ændret i det omfang, der er nødvendigt for at tillade dens håndhævelse på en måde, der mest nøje svarer til parternes hensigt.

13.5. Intet i disse Vilkår skal skabe eller antyde et agentur, partnerskab eller joint venture mellem parterne. Ingen af parterne skal handle eller beskrive sig selv som den anden parts agent, og ingen af parterne skal have eller hævde at have nogen myndighed til at indgå forpligtelser på den anden parts vegne. I forbindelse med betalingsbehandlingsydelser fungerer vi ikke som din agent.

13.6. Disse Vilkår er underlagt og vil blive fortolket i overensstemmelse med dansk lovgivning.

13.7. Parterne underkaster sig de danske domstoles eksklusive jurisdiktion i forhold til retssager eller retssager, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse Vilkår